دانلود استاندارد BS EN 12953

استاندارد BS EN 12953 : دیگ های پوسته ای

BS EN 12953: Shell boilers

این استاندارد دارای ۱۳ بخش با عناوین زیر می باشد که به صورت تفکیکی می توانید هر بخش را دانلود نمایید:

 BS EN 12953-1:2012 Shell boilers Part 1: General

دانلود

BS EN 12953-2:2012 Shell boilers Part 2: Materials for pressure parts of boilers and accessories

دانلود

BS EN 12953-3:2016 Shell boilers Part 3: Design and calculation for pressure parts

دانلود

BS EN 12953-4:2002 Shell boilers Part 4: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler

دانلود

BS EN 12953-5:2002 Shell boilers Part 5: Inspection during construction,documentation and marking of pressure parts of the boiler

دانلود

BS EN 12953-6:2011 Shell boilers Part 6: Requirements for equipment for the boiler

دانلود

BS EN 12953-7:2002 Shell boilers Part 7: Requirements for firing systems for liquid and gaseous fuels for the boilers

دانلود

BS EN 12953-8:2001 Shell boilers Part 8: Requirements for safeguards against excessive pressure

دانلود

BS EN 12953-9:2007 Shell boilers Part 9: Requirements for limiting devices of the boiler and accessories

دانلود

BS EN 12953-10:2003 Shell boilers Part 10: Requirements for feedwater and boiler water quality

دانلود

BS EN 12953-11:2003 Shell boilers Part 11: Acceptance tests

دانلود

BS EN 12953-12:2003 Shell boilers Part 12: Requirements for grate firing systems for solid fuels for the boiler

دانلود

BS EN 12953-13:2012 Shell boilers Part 13: Operating instructions

دانلود

نکته ۱: با توجه به اینکه استاندارد BS 2790  در سطح بین المللی منسوخ شده است،  استاندارد  BS EN 12953 به عنوان جایگزین توسط  سازمان ملی استاندارد ایران در حال ترجمه و تدوین می باشد.

بازدیدها: 4,310

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.